Peintures 2018

Black & White Freedom 

Mixed Media on canvas. 180 x 180 cm

Blue Labyrinth 

Mixed Media on canvas 

90 x 90 cm

Red Labyrinth

Mixed Media on canvas

90 x 90 cm

Yellow Labyrinth 

Mixed Media on canvas

90 x 90 cm


 Yes/No    Mixed Media on canvas - 120 x 120 cm                                        ASAP 

                                                                                                     Mixed Media on canvas - 120 x 120 cm

 & more... Mixed Media on canvas - 120 x 120 cm                                         CQFD 

                                                                                                                                                    Mixed Media on canvas - 98 x 98 cm

 

Street art                                                                                                 Arobase 

Mixed Media on canvas - 100 x 100 cm                                                                          Mixed Media on canvas - 90 x 90 cm

Snow 1                                                             Snow 2                                                                Snow 3

 Mixed Media on canvas - 60 x 60 cm                                                        Mixed Media on canvas - 60 x 60 cm                                                            Mixed Media on canvas - 60 x 60 cm